Ελληνικά λογιστικά πρότυπα

 • Προσαρμογή αποσβέσεων παγίων
 • Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
 • Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
 • Αναβαλλόμενη φορολογία από επανεκτίμηση ακινήτων στην εύλογη αξία
 • Αναβαλλόμενη φορολογία από προσαρμογή αποσβέσεων
 • Αναβαλλόμενη φορολογία από πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων και πρόβλεψη αποζημίωσης προσώπων
 • Πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου
 • Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων
 • Προσαρμογή τακτικού αποθεματικού βάσει κερδών Ε.Λ.Π.
 • Λογιστικές εγγραφές
 • Ισολογισμός και αποτελέσματα με βάσει τα Ε.Λ.Π.
 • Σύνδεση λογιστικού σχεδίου (Ε.Λ.Π.) με Ισολογισμό (Ε.Λ.Π.)
 • Κατηγοριοποίηση οντοτήτων
 • Ανάλυση ορισμών